Неделя, 03 Дек 2023
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 61371.501.426 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

31.03.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на дворищната и уличната регулация за поземлен имот с идентификатор 61371.501.424 по КККР на с. Радилово /УПИ ХVIII-424 по ПУП на с. Радилово/ и 61371.501.426 по КККР на с. Радилово /УПИ XVII-426 по ПУП на с. Радилово/, кв. 40, така че уличната и дворищно регулационни линии да съвпаднат с границите на имотите по Кадастралната карта с площи: УПИ ХVIII-424/поземлен имот с идентификатор 61371.501.424 по КККР на с. Радилово/ с площ от 775,00 кв.м., УПИ XVII-426/поземлен имот с идентификатор 61371.501.426 по КККР на с. Радилово/ с площ от 326,00 кв.м., кв. 40, с. Радилово, общ. Пещера.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул. “Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069