Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
З А П О В Е Д №176 Печат Е-поща
Избори - Парламентарни избори 2023

З А П О В Е Д
№176
Гр.Пещера 16.03.2023 г.

ОТНОСНО: Образуване на секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия в гр.Пещера в изборите за народни представители, насрочени за 02.04.2023 г.

Като взех в предвид обстоятелството, че до 16.03.2023 г. в Общинска администрация гр.Пещера са постъпили 10 бр. Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, в изпълнение на т.7 на Решение № 1738-НС/06.03.2023 г. на ЦИК и на основание чл.8 и чл.90 от Изборния кодекс, и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

1.ОБРАЗУВАМ подвижна СИК с №132100024 за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, с адрес гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, партерен етаж.
2.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера.
3.Копие от заповедта да се изпрати на РИК - Пазарджик.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЕЛЕНА РЯДКОВА /П/
За Кмет на Община Пещера
Съгласно Заповед №176/16.03.2023 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069