Сряда, 24 Юли 2024
Вие сте тук: Начало
ОБЯВЛЕНИЕ за стартиране на процедура за набиране на кандидат-потребители Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR003-1.001

ОБЯВЛЕНИЕ

   От 01.11.2022 година в Община Пещера ще стартира изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Пещера“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Проектът цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на 400 уязвими жители включително и деца на община Пещера, а именно: от град Пещера, село Радилово и с. Капитан Димитриево, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация бедност и са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Услугата ще се предоставя в работни дни от месеца.

В тази връзка Община Пещера стартира процедура за набиране на кандидат-потребители, които ще ползват социалната услуга.

1. Потребители на социалната услуга могат да бъдат лица от следните целеви групи:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от Наредбата, както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

2. Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидат потребителите:

 • Заявление за кандидатстване (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК (копие, при наличие);
 • Медицинска документация – протокол на ЛКК, епикризи (копие, при наличие на такива документи;
 • Други документи по преценка на кандидат-потребителя.

3.Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в Центъра за административно обслужване – гише №2 и гише №3 в сградата на Община Пещера.

Планира се предоставянето на топлия обяд да стартира на 01.11.2022 г. Дейностите по предоставяне на топлия обяд ще приключат на 30.09.2025 г.

За допълнителна информация: тел. 0350/6-22-08,вътр.104, Али Чешмеджиев – главен експерт „Социални дейности и интеграция“ в отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ към Община Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069