Четвъртък, 01 Дек 2022
Вие сте тук: Начало ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

116111 BaneriLoveBulgaria logo1
peristeraRI LogoYotubePeshtera
baner-op-ak opak-opr

ec impuls logo

izbor agora  baner eu1

logo romact

  pr_choveshki_resursi.png
 ban 2
cooltorise logo with name      

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Архив избори

ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 08 Ноември 2022г. 11:26ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ПЛАН - СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2023 Г. НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, се предлага да бъде обсъдена и одобрена План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 г.

Предлаганата План - сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2023 г. за Община Пещера и включва необходимите разходи по дейности, както следва:

• Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ;

• Третиране на битови отпадъци, не обхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

• Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ.

2. Цели които се поставят:

С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2023 година. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Средствата, необходими за изпълнението на предложеният план за приходите (Приложение № 3) и необходимите разходи на община Пещера за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Осигуряване на приходи по общинския бюджет за посрещане на всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е в съответствие с действащото законодателство на Република България. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по- висока степен.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069