Четвъртък, 01 Дек 2022
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

116111 BaneriLoveBulgaria logo1
peristeraRI LogoYotubePeshtera
baner-op-ak opak-opr

ec impuls logo

izbor agora  baner eu1

logo romact

  pr_choveshki_resursi.png
 ban 2
cooltorise logo with name      

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Архив избори

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 18 Ноември 2022г. 14:39ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 11. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за готовността на Община Пещера за есенно-зимния сезон.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов, Директор на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"

2. Даване на съгласие Община Пещера да кандидатства за финансиране по процедура ДЕЙНОСТ 2: Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)" по стълб „Иновативна България", Компонент 1 – Образование и умения по Националния план за възстановяване и устойчивост, Наименование на операцията „Изграждане на младежки центрове".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера – Златка Гемиева, Началник отдел „Европейски фондове и обществени поръчки"

3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера

4. Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.504.97 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

5. Учредяване на право на безвъзмездно ползване на помещения с площ 70 кв.м., находящи се на първия етаж на масивна двуетажна сграда с идентификатор 56277.504.323.1, гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

6. Съгласуване на Схема по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

7. Проект за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ II-Озеленяване в кв. 31 и улица с о.т. 77-79-80-81-82-83 по плана на с.Радилово, община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

8. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод чрез два броя кабелни линии 20 Kv с входящ и изходящ кабел с определени точки на прекъсване 1 и 6 на съществуващ електропровод между осови точки № 165 и № 168 на прилежащ обслужващ местен път в границите на сервитута, определен с проектното предложение до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1575 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

9. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

10. Одобряване проект проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод за обект: „Кабелна линия 1 kV, с трасе от електромерно табло, монтирано до съществуващ КРШ Б-1 с местоположение на североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.1.353 до ГРТ на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.243 по КККР на гр.Пещера в местност „Свети Спас".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

11. Разполагане в площадно пространство на преместваем обект „Спортно-атракционно съоръжение – „ Ледена пързалка" за периода на зимните празници 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

12. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

13. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2022 г. и разчета за капиталови разходи за 2022 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

14. Изменение и допълнение на Решение №369/07.04.2022г. на Общински съвет- Пещера за приемане на бюджета на Община Пещера за 2022г. в Приложение № 12"Списък на пътуващите".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

15. Именуване улица в с. Радилово на територията на Община Пещера.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет - Пещера

16. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069