Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси Конкурс - Главен инженер в Дирекция ТСУ
Конкурс - Главен инженер в Дирекция ТСУ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

03.11.2022г.

LOGO OB

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл.13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 724/02.11.2022год. на Кмета на Община Пещера

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността:Главен инженер в Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Пещера1/една/ щатна бройка, определена за заемане по служебно правоотношение.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            1.1. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

            1.2. Да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;

            1.3. Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит или присъден най-малко IV-ти младши ранг.

2. Допълнителни умения, квалификации и обстоятелства, носещи предимство на кандидатите:

            - Предпочитана област на висшето образование: технически науки, от професионално направление - архитектура, строителство, геодезия, с професионална квалификация - инженер.

            - Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

            - Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

            - Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност;

Дигитална компетентност;

            - На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

            Участие при провеждането на политиката на Община Пещера в областта на публичната инфраструктура, околната среда, инвестициите, устройственото планиране и контрола по строителството, както и за дейности определени в съответствие със специалните законови и подзаконови актове, правилници и наредби.

            Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 2, етаж 1 на Община Пещера.

4. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата: Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността е 730.00лв., а максималният - 1 850 лв. Индивидуалният размер на основата заплата се определя съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и от Вътрешните правила за заплатите на служителите в Общинска администрация-Пещера, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

5. Начинът за провеждане на конкурса:

            Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез:

            - решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера;

            - интервю.

С успешно издържалите теста кандидати, ще се проведе и интервю в един и същи ден.

            6. Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса, трябва да представят са:

            6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) по образец;

            6.2. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

            6.3. Заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

            6.4. Заверено копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);

            6.5. Професионална автобиография;

            6.6. Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати и др.(ако притежава такива).  

              Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

7. Срок и място за подаване на документите:

     Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17, „Център за административно обслужване”, в 10-дневен срок от датата на публикуването на обявлението. В случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него. Когато документите се подават чрез пълномощник се прилага и пълномощното по Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

   Документите може да се подават и по електронен път на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като в този случай заявлението по 6.1 и декларацията по 6.2 от настоящото Обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

     С входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта, не се регистрират.

     При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителя Главен специалист "Административно обслужване и електронни административни услуги" в ЦАО за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, както и предоставя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност за която кандидатстват.

8. Общодостъпно място, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е официалния сайт на Община Пещера – www.peshtera.bg. и информационното табло пред сградата на Община Пещера.

Обявата да се публикува в:

-          Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията https://iisda.government.bg/

-          Интернет-страницата на www.peshtera.bg

-          Специализиран сайт за работа – https://www.Zaplata.bg

 

За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 113 – Дирекция “ФЧР“

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069