Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera positivessl trust seal md 167x42
 
 inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 BG16RFOP001 8.006 small
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

 logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Октомври 2022г. 15:07ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 10. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Даване на съгласие за кандидатстване на община Пещера по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG0SFPR003-1.001 „Топъл обяд" и реализиране на дейности по цитираната програма и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

2. Приемане на оценка и учредяване право на пристрояване към съществуващ гараж с идентификатор 56277.501.311.30 в имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.311 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

3. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на гараж № 209, 11а и 12а в УПИ II- жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр. Пещера(поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

4. Изграждане паметник на капитан Николай Сафонов в град Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов, Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

5. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069