Четвъртък, 01 Дек 2022
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

116111 BaneriLoveBulgaria logo1
peristeraRI LogoYotubePeshtera
baner-op-ak opak-opr

ec impuls logo

izbor agora  baner eu1

logo romact

  pr_choveshki_resursi.png
 ban 2
cooltorise logo with name      

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Архив избори

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Октомври 2022г. 15:07ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 10. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Даване на съгласие за кандидатстване на община Пещера по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG0SFPR003-1.001 „Топъл обяд" и реализиране на дейности по цитираната програма и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

2. Приемане на оценка и учредяване право на пристрояване към съществуващ гараж с идентификатор 56277.501.311.30 в имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.311 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

3. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на гараж № 209, 11а и 12а в УПИ II- жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр. Пещера(поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

4. Изграждане паметник на капитан Николай Сафонов в град Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов, Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

5. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069