Вторник, 04 Окт 2022
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

iLoveBulgaria logo1
 YotubePeshteraRI Logo
peristera baner-op-ak opak-opr

izbor agora  baner eu1

logo romact

ban 2

ec impuls logo  pr_choveshki_resursi.png
 
cooltorise logo with name      

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Архив избори

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Август 2022г. 10:26ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 08. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2022/2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Елена Рядкова – Зам. кмет на Община Пещера.


2. Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средствата от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

3. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Пещера за периода 2023-2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

4. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2022 г.
Докладва: Стефан Иванчев – общински съветник

5. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл. Специалист „Общинска собственост, наеми"

6. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на гараж № 209, №11а и №12а в УПИ II- жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

7. Даване на разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за определяне на трасе кабелна линия 1kV, с трасе от електромерно табло, монтирано до съществуващ КРШ Б-1 с местоположение на североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.1.353 до ГРТ на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.243 по КККР на гр. Пещера в местност „Свети Спас" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

8. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069