Вторник, 16 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси Конкурс-Главен експерт „Европейски фондове
Конкурс-Главен експерт „Европейски фондове Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси
 12.05.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед № 264 от 05.05.2022г., чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, и на основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и чл. 2 от ЗМСМА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за  длъжността: Главен експерт „Европейски фондове“ в отдел „Европейски фондове и обществени поръчки“ към Община Пещера по трудово правоотношение.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

            1.1. Степен на образование - висше – бакалавър, от областите от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

            1.2. Минимален професионален опит – 2 години опит в държавна, общинска или друга структура, свързана с  дейности  вобластта на Оперативните програми, структурни фондове на ЕС, други програми на Общността и от международни финансови институции.

            2. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            2.1. да е дееспособно лице

            2.2. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност

3. Допълнителни умения, квалификации и обстоятелства, носещи предимство на кандидатите:

3.1.Компютърна компетентност – MSoffice; Excel, internet

3.2. Познания на нормативната уредба специфична за длъжността

3.3. Да притежана организационна компетентност, способност да планира, организира и контролира работата си, способност да работи в екип.

4. Характер на работата/кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика/:

Длъжността „Главен експерт” в отдел ЕФОП е свързана с разработването на експертни анализи и оценки, с изготвянето на становища, с участие и разработване на проектни предложения по смисъла и изискванията на оперативните програми и по други програми на Общността и от международни финансови институции, с подготвянето на отговори на запитвания на Компетентни и Управляващи органи, акредитирани страни и лица, така и съответни заинтересовани физически и юридически лица. Главният експерт в дирекция ЕФОП носи пряка отговорност във връзка с прилагането на насоките и изискванията на оперативните програми и по други програми на Общността и от международни финансови институции и предлаганите от него решения.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се представя на всеки кандидат или упълномощено от него лице при подаване на документите, за запознаване.

            Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 2, етаж 1 на Община Пещера.

5. Начинът за провеждане на конкурса:

- 1 - ви етап: Подбор по документи 

            - 2 - ри етап: Интервю-събеседване

Подборът на кандидатите ще бъде извършен по следния начин:

1. Преценка на представените документи, за изпълнение на изискванията за заемане на длъжността;

2. Провеждане на интервю-събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

            6. Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса, трябва да представят са:

6.1.    Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в  конкурса/по образец/.

6.2.    Професионална автобиография.

6.3.    Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.

6.4.    Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6.5.   Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация

6.6.  Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност/свободна форма/.

Образец на Заявлението до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса е част от обявлението за конкурса, публикуван на интернет страницата на Община Пещера -  www.peshtera.bg. Образец на заявление също такаможе да бъде получен в Център за административно обслужване на Общинска администрация – Пещера, ул.„Дойранска епопея”№17.

Копията от представяните документи да са ясни и четливи и заверени с «Вярно с оригинала», лично от кандидата. При подаване на копия на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Копията на документите, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Недопуснатите кандидати до конкурс се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.

На допуснатите кандидати, писмено се съобщават датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

7. Общодостъпно място, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е официалния сайт на Община Пещера – www.peshtera.bg. и информационното табло пред сградата на Община Пещера.

8. Срок и място за подаване на документите

Документи за участие в конкурса се представят в 30 - дневен срок от публикуване на  обявлението, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа Център за административно обслужване на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

 

За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 113 – Дирекция “ФЧР“

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069