Понеделник, 27 Юни 2022
РЕШЕНИЕ № 388 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   Относно: Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 215 в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311)

Мотиви: Необходимост от определяне на места за построяване на гаражи във връзка с нарастващия брой на автомобилите

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.55, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания


Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година отстъпеното право на строеж в т. ІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за учредяване на ограничени вещни права.
2. Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на Гараж № 215 с площ 21,00 кв.м в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) – свързано застрояване южно от Гараж №214 с идентификатор 56277.501.311.60.
3. Приема изготвената пазарна оценка за учредяване право на строеж на Гараж №212 в размер на 840.00 лв. без ДДС.
4.Определя процедура за учредяване право на строеж за изграждане на гараж №215 търг с явно наддаване при начална тръжна цена в размер на 840.00 лв. без ДДС и депозит в размер на 10% от началната тръжна цена.
5. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търг с явно наддаване и да сключи договор за учредяване право на строеж.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 16
Дистанционно: -
Гласували: 16
"ЗА": 16
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069