Понеделник, 27 Юни 2022
РЕШЕНИЕ № 387 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   Относно: Искане за предоставяне под наем на едноетажна сграда - държавна собственост с идентификатор 87825.506.768.354, находяща се в с. Свети Константин

Мотиви: С Указ №107/08.05.2019г. на Президента на Република България беше създадено ново населено място на територията на община Пещера, област Пазарджик, а именно с. Свети Константин. Във връзка с неговото функциониране е необходима сграда, която да се ползва от кметския наместник за изпълнение на функциите му на орган на местното самоуправление и местната администрация, както и за социално задоволяване на съответните нужди на населението.
Административно-териториалното устройство на кметствата и общините е необходимо да бъде съвременно и ефективно, да придава ново съдържание и развива местната администрация, както и да засилва процесите на децентрализация и да осигурява формирането на жизнено способни териториални общности и местни власти.
На територията на населеното място няма сграда – общинска собственост, която да се използва за подобни нужди. След направен оглед беше констатирано, че подходяща за целта е сграда с идентификатор 87825.506.768.354, държавна собственост, със застроена площ 112 кв.м, която е предоставена за управление на Агенция пътна инфраструктура и не се ползва дълъг период от време.
Съгласно разпоредбата на чл. 78 на Закона за държавния бюджет бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на Постоянната комисия по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, Постоянната комисия по общинска собственост и европейски програми, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл.14, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, чл.78 от Закона за държавния бюджет, и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Отменя Решение № 326/23.12.2021г. на Общински съвет Пещера.
2. Дава съгласие функциите на орган на местното самоуправление и местната администрация в с. Свети Константин да се изпълняват в сграда с идентификатор 87825.506.768.354 – частна държавна собственост, със застроена площ 112 кв.м.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши съответните законови процедури по предоставяне под наем на сграда с идентификатор 87825.506.768.354 - частна държавна собственост, и да сключи договор по реда на чл. 78 от Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 16
Дистанционно: -
Гласували: 16
"ЗА": 16
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069