Четвъртък, 07 Юли 2022
РЕШЕНИЕ № 383 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.04.2022 год., Протокол № 38

   ОТНОСНО: Определяне размера на трудови и други възнаграждения на кмета на Община Пещера и кметовете на кметства в Община Пещера

   Общинският съвет, като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на постоянните комисии, във връзка с Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Вътрешните правила за работната заплата и на основание чл. 21, ал. 1, т.5 и ал. 2 и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


РЕШИ:


1. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на Община Пещера и кметовете на кметства, считано от 01.01.2022 г. както следва:
Кмет на Община Пещера в размер на 2 820 лв.
Кмет на Кметство с. Радилово в размер на 1 570 лв.
Кмета на Кметство с. Капитан Димитриево в размер на 1 470 лв.
2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.
3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Дистанционно: -
Гласували: 20
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069