Сряда, 17 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 367 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

  Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на нереализирана улица в обхвата на о.т. 82 до о.т. 75 в квартал 9 и запазване на съществуващите сгради в поземлен имот с идентификатор 87825.506.768 по КККР на с.Свети Константин, община Пещера.

Мотиви: Изменението се налага във връзка с инвестиционната инициатива на заявителя за разширение и реконструкция на вилна сграда с идентификатор 87825.506.768.43 по КККР на с.Свети Константин, общ.Пещера.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на нереализирана улица в обхвата на о.т. 82 до о.т. 75 в квартал 9 и запазване на съществуващите сгради в поземлен имот с идентификатор 87825.506.768 по КККР на с.Свети Константин, община Пещера, съгласно скица-предложение.
2. При представянето на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ да бъде приложено Геодезическо заснемане за теренните образувания и дървета.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Дистанционно: -
Гласували: 21
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 1

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069