Сряда, 17 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 363 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

   ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на спорта в община Пещера.

   Общинският съвет, след като изслуша информацията за състоянието на спорта в община Пещера, взе предвид становището на ПК, и на основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Приема Информация за състоянието на спорта в община Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Дистанционно: -
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069