Сряда, 17 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 362 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

  ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.

  Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

Приема изменения и допълнения в Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, както следва:
§1. В Раздел седемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии се създава нова т.5 „Цени на рекламни продукти, предоставяни в информационен център на антична и средновековна крепост „Перистера"", със следния текст:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
5.

Цени на рекламни продукти, предоставяни в информационен център на антична и средновековна крепост „Перистера”

а) Керамична чиния

б) Керамична чиния с поставка

в) Керамична лъжичка

г) Керамична делва

д) Керамична камбана

е) Порцеланова чаша

ж) Метален ключодържател

з) Правоъгълен камък с поставка

и) Сувенири с магнит

й) Аудиогид карта

5,00 лв.

12,00 лв.

5,00 лв.

5,00 лв.

5,00лв.

5,00лв.

6,00лв.

12,00лв.

3,00лв.

3,00лв.

§2. В Раздел седемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии да се създаде нова т.6 „Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин“, със следния текст:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
6.

Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин

а) за индивидуални изпълнители

б) за групови изпълнения:

- до 10 изпълнителя

- до 20 изпълнителя

- над 21 изпълнителя

10,00лв.

30,00лв.

40,00лв.

50,00лв.

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 19

Дистанционно: -

Гласували: 19

“ЗА”: 17

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 2

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

Председател на Общински съвет- Пещера        

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069