Сряда, 17 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 361 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2021г.

  Общинският съвет след като изслуша Отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2021г., взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :


Приема Отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2021г.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Дистанционно: -
Гласували: 20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069