Сряда, 17 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 360 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2022 год., Протокол № 36

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2021г. на РУ Пещера

   Общинският съвет след като изслуша Информацията за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2021г. на РУ Пещера, внесен от Началника на РУ Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема Информацията за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2021г. на РУ Пещера.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 21
Дистанционно: -
Гласували: 21
"ЗА": 21
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069