Сряда, 17 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 358 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.02.2022 год., Протокол № 35

   ОТНОСНО: Отказ на Община Пещера да изкупи проектни имоти с идентификатори 56277.3.1801, 56277.3.1733, 56277.3.1736 и 56277.3.1735

Мотиви: В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№94И-84-1/14.02.2022г. от Иван Димов, собственик на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1566 по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица" съгласно Договор за приватизация на обект частна общинска собственост – имот №017024, вписан в Служба по вписванията вх. Рег. №1033 от 18.07.2005г., Акт №218 и „НИДИЦО" ЕООД, собственик на поземлен имот №017023, м. „Луковица" съгласно Договор за приватизация, вписан в Служба по вписванията, вх. Рег. №2070 от 18.12.2006г., Акт №57.
Със Заповед № 803/29.10.2021г. на Кмета на община Пещера е одобрен Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ І-17043, безвредно производство, склад и обособяване на седемнадесет броя урегулирани поземлени имоти. За обслужването на новосъздадените УПИ се създават следните улици:
с о.т. 10-12 - от поземлен имот 56277.3.1566 се образува проектен имот с идентификатор 56277.3.1801 с площ 1943 кв.м, който попада в обхвата на новообразуваната улица
с о.т. 6-8 – от поземлен имот 56277.3.1571 (новообразуван 56277.3.1732) се образува проектен имот с идентификатор 56277.3.1733 с площ 11 кв.м, който попада в обхвата на новообразуваната улица
с о.т. 8-9 – от поземлен имот 56277.3.1565 (новообразуван поземлен имот с идентификатор 56277.3.1737) се образува проектен имот 56277.3.1736 с площ 312 кв.м, който попада в обхвата на новообразуваната улица
с о.т. 9-10 – от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1557 (новообразуван имот с идентификатор 56277.3.1734) се образува проектен имот с идентификатор 56277.3.1735 с площ 28 кв.м, който попада в обхвата на новообразуваната улица
С подаденото заявление се предлага община Пещера да придобие безвъзмездно право на собственост върху проектен имот с идентификатор 56277.3.1801, собственост на Иван Димов и проектни имоти с идентификатори 56277.3.1733, 56277.3.1736 и 56277.3.1735, собственост на НИДИЦО ЕООД, като всички те съгласно изготвения проект ще придобият начин на трайно ползване: за улица.
Посочените улици ще обслужват много малък брой новосъздадени имоти, като в бюджета на Община Пещера няма предвидени средства за изграждането на нови улици,

     Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, чл.199 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

    Община Пещера отказва да придобие безвъзмездно право на собственост върху проектни имоти с идентификатори 56277.3.1801, площ от 1943.00 кв.м, 56277.1733 с площ 11 кв.м, проектен имот с идентификатор 56277.1736 с площ 312 кв.м и проектен имот с идентификатор 56277.3.1735 с площ 28 кв.м.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Дистанционно: -
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069