Събота, 22 Юни 2024
ПРОГРАМА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА
НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

/Приета с Решение № 271/29.07.2021г. на Общински съвет – Пещера/

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Въведение
II. Цели и задачи на Програмата. Очаквани резултати.
III. Анализ на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета.
IV. Методология и мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета.
V. Изисквания за ръководство, координация, контрол и изпълнение на програмата.
1. Ръководство
2. Координация
3. Контрол на изпълнение
4. Участници в програмата
5. Нормативна база
6. Финансиране
VI. Изисквания за управление и оценка на програмата, докладване и отчетност, уведомяване на обществеността
1. Управление и оценка на програмата
2. Докладване и отчетност
3. Уведомяване на обществеността
4. Време за изпълнение
VII. Мониторинг чрез индикатори за изпълнение
1. Брой на безстопанствените кучета
2. Брой на домашни кучета
3. Брой извършени проверки
VIII. Коригиращи действия при констатиране на несъответствия при изпълнение на програмата
IX. План за действие към Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пещера

1.ВЪВЕДЕНИЕ
Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера (Програмата) се налага поради това, че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения (хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични).
С разпоредбите на Закона за защита на животните и Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България е вменено общините да разработват и прилагат Общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера и плана за действие към нея са изготвени в изпълнение на чл. 40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и изискванията, поставени на България и останалите страни, членки на Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните. Програмата се основава на принципите, заложени в Закона за защита на животните, във връзка с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. За да се реши проблема с безстопанствените кучета, на първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на територията на община Пещера.
На следващо място, следва да се прилагат комплексни мерки, определени от Световната здравна организация, изразяващи се в:
- упражняване на строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета;
- кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини;
- здрави и неагресивни безстопанствени кучета да се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и връщат на място;
- доказано агресивни и болни животни да се евтаназират;
Увеличаването на популацията на безстопанствени кучета води до:
- Здравни рискове - безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека и селскостопанските животни като бяс и други заболявания.Те са преносители и на кърлежи и други паразити, които са заплаха за живота на хората поради инфекциите, които разпространяват;
- риск от ухапвания от страна на агресивни кучета;
- създаване на дискомфорт на населението;
- замърсяване на градската среда;
- тежко положение на безстопанствените кучета;
- страдания за безстопанствените кучетата, причинени от различни болести, глад и студ.
Съгласно разпоредбите на чл. 40а, ал. 1 от Закона за защита на животните, принципите, на които се основава Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България са:
- Постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и подобряване хуманното отношение към животните;
- Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.
Тези принципи са възприети при разработването на настоящата Програма.
През последните години „проблемът" с безстопанствените кучета се нареди като един от сериозните за повечето населени места в страната. Все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема. Успехът на програма за овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, природозащитните организации и гражданите са насочени в една обща посока –намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
1. ЦЕЛИ
1.1. Генерална стратегическа цел
Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: „Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда".
1.2. Специфични стратегически цели
Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на Община Пещера в областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната стратегическа цел на Програмата са формулирани следните специфични стратегически цели:
Специфична цел 1: Прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство.
Специфична цел 2: Прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство.
Специфична цел 3: Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.
2. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното им изчезване, чрез набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване на популацията им;
2.2. Контрол върху отглеждането на домашните кучета, чрез идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните;
2.3. Регистрация на всички обекти за развъждане на кучета, съгласно изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2.4. Регистрация и контрол на всички търговци на кучета (обекти и/или юридически/ физически лица);
2.5. Масова кастрация на безстопанствените кучета в общината;
2.6. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета на територията на общината;
2.7. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета;
2.8. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета;
2.9. Засилване на обществения контрол и контрола на държавните органи, както и на гражданското съзнание при работата по овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
С прилагането на Програмата се очакват следните резултати:
- Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината;
- Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от безстопанствените кучета;
- Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета;
- Повишаване безопасността на градската среда.

III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
Първоначалната оценка и последващият мониторинг са от ключово значение за успеха на Програмата. Реалната информация за състоянието и динамиката на популацията на безстопанствените кучета позволява да бъдат предприети максимално ефективни мерки и оптимизация на изразходваните ресурси.
Основните причини за увеличаващата се популация на бездомните кучета са свързани с:
· липсата на контрол върху популацията на безстопанствените кучета;
· изоставяне на домашни кучета от собствениците;
· домашните кучета свободно се размножават и стават причина за увеличаване популацията на безстопанствените кучета;
· временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи и други обекти от физически и юридически лица, след което те се изоставят;
· липса на хуманно отношението към животните и грижите, от които се нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности го изоставя;
· липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета;
· неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;
· липсата на финансов ресурс за справяне с проблема ограничава възможността за прилагане на ефективна система за регулиране популацията на безстопанствените кучета.
Трудно осъзнато обаче е това, че наличието на кучета по улиците основно е причинено от хората и тяхната безотговорност. За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом. Собствениците на кучета не са достатъчно запознати с изискванията на тези животни, по отношение на грижите при отглеждането им и при първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата. Не се спазват нормативните изисквания при извеждане на кучето в градската среда и това не е породено само от непознаване на законовите разпоредби, а от липса на правилно изградено мислене и нагласа в тази посока.
Във връзка с динамиката на популацията на безстопанствените кучета в Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета е предвидено преброяването им на територията на всяка община.
Конкретно, на територията на община Пещера, дейността по преброяването на безстопанствените кучета ще се изпълнява по следния начин:
- Преброяването започва с уведомление от министъра на земеделието, храните и горите до Кмета на Община Пещера със заложен в него срок;
- Кметът на Общината издава заповед за извършване на преброяването. Същото се извършва от представители на общината, организации за защита на животните или от други юридически лица, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни или септември-ноември;
- При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик;
- Преброяването се извършва по методика, като задължително се отчита приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.

IV. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
1. Методология
Успешната практика налага прилагането на регламентирания от Закона за защита на животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до блокиране на раждаемостта - ограничаване капацитета на средата само със стерилни животни.
Съгласно препоръките на Световната здравна организация, масова кастрация, ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване и връщане по местата на залавяне на обработените животни, са единственият ефективен начин за намаляване на възпроизводството на безстопанствените кучета. В тази връзка, Програмата предвижда прилагане на кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствени кучета в общината. Кастрирането на кучетата има и своите здравни и социални предимства – предпазва животните от редица заболявания, в т.ч. и от злокачествени тумори, мастити, полови инфекции, с което се удължава продължителността на живота им; успокоява животното и прави характера му по-социален; предпазва мъжките животни от бягство, изгубване и нежелани травми.
Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните кучета като техните собственици са освободени от „такса за притежаване на куче", съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗВМД.
Кучетата достигат полова зрялост на ранна възраст, бързо се възпроизвеждат и броят им нараства за кратко време.
В случай, че се подходи с отстраняване на безстопанствените кучета и прибирането им в приют се наблюдава временно освобождаване на терени, които постепенно се населяват и запълват от мигриращи животни.
В резултат на това този метод е неефективен и предизвиква непрекъснат цикличен процес.
За разлика от него, прилагането на метода „кастрирай и върни", при който кучетата се връщат по места, не се наблюдава този ефект, тъй като средата се запълва с вече кастрирани животни и се блокира раждаемостта.

2. Мерки по Програмата
2.1. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация.
Подходът за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, заложен в Закона за защита на животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето им, чиято цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. ще се блокира раждаемостта.
Националната програма въвежда масова кастрация, което включва кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца от изпълнението на Програмата и поддържане на ниво над 70% за следващите години от изпълнението й.
Процесът по залавяне и обработка на безстопанствените кучета включва следните етапи:
- Публикуване на интернет страницата на общината на обявление за заявяване на участие за извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета;
- Акциите по залавяне на кучета се извършват по предварително изготвен и утвърден годишен график от екипи за залавяне на безстопанствените кучета и от доброволци, съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за защита на животните;
- За извършване на ветеринарномедицинските дейности, екипите и доброволците предоставят заловените безстопанствените кучета с приемо-предавателен протокол (когато се предоставят от екип по залавяне) или информационен талон за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени кучета (когато се предоставят от доброволец) на амбулаториите. Протоколът/информационния талон се издава в три екземпляра - един за екипа/доброволците, един за амбулаторията и един за Община Пещера. Управителят на амбулаторията предприема незабавни мерки за установяване на данни за наличие или липса на регистрация на кучето и изпълнява предвидените в Националната програма действия, включително при неявяване на собственика в 7-дневен срок от уведомяването (ако кучето е регистрирано), кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик. Неосиновените се връщат по местата на залавянето им;
- Управителят на ветеринарномедицинската амбулатория вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт. Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински дейности чрез водене на дневник по образец с данни за всяко куче –възраст, външни белези, пол, килограми, номер на микрочип и паспорт, дати на кастрация и поставени ваксини, обезпаразитяване, въвеждане във ВетИС и попълнен информационен талон за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствено куче. В началото на всеки месец ветеринарните лекари представят на Кмета на община Пещера копия от посочените документи и копия от приемо-предавателните протоколи и информационни талони;
- След извършване на ветеринарномедицинските дейности, ветеринарният лекар преценява продължителността на следоперативния престой, след което безстопанствените кучета се връщат по местата на тяхното залавяне, като същите предварително се съгласуват с Кмета на Община Пещера и кметовете на населените места на общината. Не се допуска връщането на кучетата в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища, съгласно чл. 48 от Закона за защита на животните на територията на община Пещера.
- Евтаназия на безстопанствени кучета, настанени във временни приюти, се допуска при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За върнатите кучета, граждани и организации за защита на животните могат да заявят желание за поемане на грижите за тях. В тези случаи те се задължават да подпишат декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните и да изпълняват изискванията на чл. 49 и 50 от Закона за защита на животните, т. е. да обезпаразитяват на всеки три месеца и да реваксинират срещу бяс върнатите в общината кучета, за които поемат грижи и отговорност. Задължават се ежегодно да заверяват паспорта на кучето в Община Пещера за извършените обезпаразитявания и ваксинации, и да вземат мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучетата към хора или животни.
При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от представители на Община Пещера с участието на регистриран/официален ветеринарен лекар. В случай, че сигналът за агресивно поведение на куче е подаден от организации за защита на животните, последните също могат да участват в проверката. При липса на граждани и организации за защита на животните, заявили желание за поемане на грижите за тях, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на общината.
2.2. Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета.
Община Пещера може да участва в изграждането/стопанисването на Регионален приют за безстопанствени кучета с:
1. две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
2. съвместно с организация за защита на животните, регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или община и регистрирано ветеринарномедицинско заведение.
Изграждането на регионални приюти се подпомага, когато са изпълнени едновременно следните условия:
- на територията на съответните общини няма изградени общински или частни приюти или са с недостатъчен капацитет;
- на територията на всяка община е извършено най-малко едно преброяване на безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години.
Регионални приюти могат да бъдат изграждани чрез:
- предоставяне на терени и сгради –държавна и общинска собственост;
- предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на средствата по държавния бюджет за годините на одобрената от Министерския съвет средно срочна бюджетна прогноза. За годините извън нея посочените стойности за изпълнение на целите имат прогнозен характер;
- изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и подкрепа;
- включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове;
- включване в проекти, финансирани от ЕК и по международни програми и проекти;
- изработване на типов проект за изграждане на регионален приют. Регионалните приюти се изграждат в съответствие с изискванията на глава IV, раздел I на Наредба № 41 от 2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.
2.3. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони.
Особено голям проблем през последните години е осъществяването на търговия и подаряване на кучета чрез интернет-сайтовете. Тази дейност все повече се разширява, поради липсата на регистрация, което от своя страна лишава компетентните органи от възможността да осъществяват контрол и да налагат санкции. С това се задълбочава ситуацията с нарастване на броя на безстопанствените кучета. Поради тази причина е необходимо активизиране на обществената намеса и повишаване информираността на гражданите за изпълнение на задълженията и контрола в тази област.
За ограничаване на подобен тип дейности би спомогнало своевременното уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните, като лицата, които подаряват или придобиват кучета следва да предоставят данни за новия собственик и за самото куче (име, пол, дата на раждане, паспорт, извършени ваксинации, данни за родителите на кучето). За справяне с проблема е необходимо познаване на действащото законодателство, както и подзаконовата нормативна база в тази област. Основни актове са Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 39 от 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености и други.
Право да осъществяват развъждане и търговия на кучета имат лицата, чиито обекти са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Контролът върху развъдниците, зоомагазините и пазарите за животни се извършва съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на животните и чл. 7, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За активизиране на обществеността във връзка с овладяване популацията на безстопанствени кучета трябва да се извършват информационни кампании, организирани от Община Пещера. С тях ще се постигне задълбочено запознаване с проблема, с действащата нормативна база и ще се насърчи гражданската активност. Само чрез намеса от страна на обществото могат да се постигнат добри резултати. Информираността ще спомогне гражданите да регистрират своите домашни кучета, да предпочетат тяхната кастрация, да не извършват нерегламентирана търговия, при подаряване да уведомяват компетентните органи, за да могат да осъществят контрол.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Ръководство
Кметът на Община Пещера или упълномощено от него длъжностно лице ръководи изпълнението на Програмата и плана за нейното изпълнение.
2. Координация
Координацията се осъществява чрез взаимодействие между Община Пещера, Областната дирекция по безопасност на храните, Областната колегия към българския ветеринарен съюз и организации за защита на животните.
3. Контрол по изпълнение на програмата
Контролът по изпълнение на Програмата и плана по чл. 40 ал. 3 от Закона за защита на животните се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по безопасност на храните.
4. Участници в програмата:
4.1. Общински съвет-Пещера:
4.1.1. Приема Програмата и плана за действие, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните и бюджет за изпълнението им;
4.1.2. При заседания на Постоянните комисии към Общински съвет –Пещера, по въпроси касаещи програмата, може да се включат представители на ОДБХ и НПО;
4.1.3. Актуализира приетата Програма и съответния бюджет за изпълнението й, представен пред Общинския съвет.
4.2. Кмет на Община Пещера:
4.2.1. Кметът на Община Пещера, ежегодно до 1 март, внася отчет за изпълнението на програмата до Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните;
4.2.2. Кметът или упълномощени от него длъжностни лица организират цялостното изпълнение на Програмата, сключването на договори с приюти или регистриран ветеринарен лекар, осъществяващ практика в регистрирано ветеринарномедицинско заведение. Ветеринарният лекар трябва да е преминал курс по хуманно отношение към животните.
4.3. Общинска администрация:
4.3.1. Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от Общинския съвет;
4.3.2. Отпечатва и разпространява материалите по Програмата;
4.3.3. Осигурява медийно отразяване на дейностите по Програмата;
4.3.4. Създава и поддържа регистър по чл.54 от Закона за защита на животните;
4.3.5. Обработва сигнали и жалби на граждани и организации:
- постъпили в Центъра за административно обслужване на Община Пещера;
- по електронна поща и чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Анонимни сигнали и жалби не се обработват. При подаване на сигнала се записват имената на лицето, подало сигнала и телефон за обратна връзка, посочва се мястото на инцидента и описание на кучето/та/.
4.4. Ветеринарни власти - Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик:
4.4.1. Упражнява системен контрол по отношение на хуманното отношение към животните;
4.4.2. Упражнява системен контрол върху дейностите по Програмата, чрез провеждане на проверки;
4.4.3.Упражнява системен контрол върху ветеринарномедицинския надзор на обработените кучета, чрез провеждане на проверки.
4.5. Неправителствени организации за защита на животните:
4.5.1. Съдействат при решаване на проблеми в сферата на защита на животните и хуманно отношение към животните, като посочват свои представители за координация при работата между Община Пещера, неправителствени организации за защита на животните и граждани;
4.5.2. Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета:
4.5.3. Съдействат в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали;
4.5.4. Осигуряват по възможност финансова помощ;
4.5.5. Организират и провеждат задомителни кампании;
4.5.6. Мероприятия по популяризиране на Програмата и поощряване на идеята за защита на животните и природата, както и нейното популяризиране сред населението и ефективното повишаване културата на обществото в тази област чрез средствата за масово осведомяване, публични прояви и др.;
5. Нормативна база
- Закон за защита на животните;
- Закон за ветеринарномедицинската дейност;
- Становище на Световната здравна организация;
- Европейската конвенция за защита на животните;
- Наредби, издадени от Министерството на земеделието, храните и горите;
- Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера;
- Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Пещера.
7. Финансиране:
- Бюджет на Община Пещера;
- Дарения от граждани, фирми и неправителствени организации;
- Международни програми и проекти;
- Други източници на финансиране.
8. Човешки ресурс:
- Служители на Община Пещера и нейните звена;
- Практикуващи ветеринарни лекари на територията на община Пещера;
- Доброволци.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
1. Управление и оценка на програмата
Изпълнението на Програмата се управлява от кмета на общината или от упълномощено от него лице.
Оценката за изпълнение на общинската програма се извършва на базата на прилагане на мерките и постигането на заложените задачи.
Оценката се реализира с оглед постигане на ефективност и ефикасност от изпълнението на Програмата. Управлението включва наблюдение на изпълнението на заложените цели и задачи в Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани за намаляване популацията на безстопанствените кучета. В процеса на наблюдение се допуска участие на организация за защита на животните, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия.
2. Докладване и отчетност:
а) Кметът на Община Пещера, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на Програмата до Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, чрез съответната Областна дирекция по безопасност на храните.
3. Уведомяване на обществеността
Програмата и планът по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните се публикува на интернет страница на Община Пещера в срок от 14 дни от тяхното приемане. При всяко изменение и допълнение, информацията следва да се актуализира.
4. Време за изпълнение
Програмата влиза в сила след приемането ѝ от Общински съвет – Пещера и обявяването ѝ на официалния сайт на Общината.
VII. МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Мониторингът ще бъде осъществяван по следните индикатори за изпълнение:
· Брой на безстопанствени кучета, както следва:
- заловени;
- маркирани;
- кастрирани;
- ваксинирани (вкл. реваксинирани);
- обезпаразитени;
- настанени в приюти;
- върнати по места;
- осиновени;
- евтаназирани;
- умрели.
Брой на домашни кучета, както следва:
- регистрирани;
- кастрирани.
- брой извършени проверки, както и подадени сигнали, молби и жалби, констатирани нарушения, дадени предписания, съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.
VIII. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ
Настоящата Програма се изготвя в изпълнение на Националната програма, която въвежда единен подход за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на цялата страна. В случай, че се констатират несъответствия на Програмата с Националната програма, следва да се предприемат коригиращи действия. Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с изпълнението на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за отстраняване и предотвратяване на повторно проявление.
Прилагането на коригиращите действия включва:
- установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него;
- предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му;
- предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му.
Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия.
2. ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
Във връзка с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера се организират информационни кампании, самостоятелно или съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните, Областната колегия към Български ветеринарен съюз и неправителствени организации за защита на животните, с цел популяризиране на проблема с безстопанствените кучета и да активизиране на обществеността за намиране на постоянен дом на безстопанствените кучета.
Информационните кампании обхващат следните теми:
- включително за разясняване на обществеността за ползата от мерките по Програмата и нейното прилагане;
- рисковете и предпазването от зоонози;
- насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета;
- ползата от кастрацията и връщането по места на безстопанствените животни, като се запълват градските ниши с кучета, които са ваксинирани и не се възпроизвеждат;
- осиновяването на безстопанствени кучета;
- повишаване на културата на отглеждане на домашни кучета;
- набиране на доброволци, които да подпомагат ежедневните грижи за кучетата и други дейности в приютите;
- набиране на средства за лечение на болни кучета.
Информационните кампании се извършват чрез разпространение на брошури, видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии.

IX. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЧЛ.40, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Действия Изпълнители Срок Източници на финансиране Очакван ефект
1. Публикуване на интернет страницата на общината на обявление за заявяване на участие за извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета. Община Пещера      
2.

Преброяване на безстопанствените кучета започва с уведомление на министъра на земеделието, храните и горите, до кметовете на общини. Кметовете на общини издават заповед за извършване на преброяването. Същото се извършва от представители на общината, организации за защита на животните или други юридически лица, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл.52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. В преброяване на кучета не могат да се включат участниците в дейностите по Програмата, извършващи кастрация и обработка.

Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода май-юни или септември-ноември, като се отчита всяко куче намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик.

Преброяването се извършва по методика като задължително се отчита приблизителна възраст, пол, здравословно състояние и наличието или липса на видима маркировка за извършена кастрация.

След извършване на преброяването се съставя протокол, който се изпраща в съответната община и ОДБХ.

Община Пещера/ Организации за защита на животните Ежегодно Общински бюджет/ Дарения/ Проекти Възможножост за точна преценка промяната в популацията на безстопанствените кучета
3.

Организиране на съвместни кастрационни кампании

За извършване на ветеринарномедицинските дейности, екипите и доброволците предоставят заловените безстопанствени кучета с приемо-предавателен протокол/когато се предоставят от екип по залавяне/ или информационен талон за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени кучета/когато се предоставят от доброволец/на амбулаториите. Протоколът/информационен талон се издава в три екземпляра - един за екипа, един за амбулаторията и един за Община Пещера.

Управителят на амбулаторията вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт. Ветеринарните лекари удостоверяват извършените дейности, чрез водене на дневник по образец, въвеждане във ВетИС и попълнен информационен талон за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствено куче.

В началото на всеки месец ветеринарните лекари предоставят на Кмета на община Пещера, копия от посочените документи и копия от приемо-предавателните протоколи и информационни талони.

След извършване на ветеринаромедицинските дейности и след определен от ветеринарен лекар следоперативен престой, кучетата се връщат по местата на тяхното залавяне, като предварително се съгласуват с Кмета на Община Пещера и кметовете на населените места. Не се допуска връщането на кучетата в дворовете на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца.

Община Пещера/ Организации за защита на животните/ ОДБХ

Ветеринарни специалисти

Ежегодно Общински бюджет/ Дарения/ Проекти Масово извършваните мероприятия по кастрация на безстопанствени кучета, допринася за по –бързото и сигурно овладяване на популацията
4. Информационна кампания Община Пещера/ Медии/Организации за защита на животните/Ветеринарни специалисти Постоянен   Популяризиране действия по проблематиката, предприемани от страна на местната власт. Запознаване на населението с полезна информация за нормативните изисквания, информация за болести пренасяни от животните, начини за предотвратяване разпространението на заразите.
Регистрация на домашните кучета и контрол на размножаването им, с цел блокиране на притока от дома към улицата
1. Изграждане на обособено място за свободна разходка на домашни животни Община Пещера Постоянен Общински бюджет/ Дарения/ Проекти Изпълнение на нормативно изискване към кметовете на общини да осигурят обособени места за разхождане на домашни кучета. Осигуряване на добри условия за разхождане на домашните кучета, без това да нарушава спокойствието и комфорта на останалите граждани.
2. Разширяване функционалността на регистъра на домашни кучета Община Пещера Постоянен   Подобряване на обслужването на граждани. Осъществяване на превенция на изоставянето на домашни кучета, извършване на контрол и налагане на санкции при изоставяне.
3. Организиране на сигурна система за навременно подаване и получаване на информация за ветеринарна регистрация на домашните кучета. ОДБХ Постоянен   Изпълнение на нормативно изискване към ветеринарните лекари за предоставяне на тази информация. Събраната информация дава яснота за реалния брой домашни кучета отглеждани на територията на Община Пещера
4. Актуализиране на местната нормтивна уредба, съгласно действащото законодателство Общински съвет/ Община/ ОДБХ При нормативна и фактическа необходимост   Навременно адаптиране на местната нормативна уредба към промените в националното законодателство.
5. Предписания и санкции за собственици, незаплатили „такса за притежаване на куче“ Община Пещера Постоянен   Повишаване на гражданската активност и отговорност при спазване на нормативните изисквания към собствениците на домашни кучета
6. Организиране и провеждане на съвместни проекти/кампании за повишаване на информираността, относно кастрация, обезпаразитяване, маркиране и други на домашни кучета Община Пещера Медии/ Организации за защита на животните/ ОДБХ Ежегодно   Стимулиране собствениците на домашни кучета да ограничат раждаемостта на своите животни и създаване на нежелано потомство.
7.

Информационни кампании

Прилагане на действащо законодателство по отношение на домашни и безстопанствени кучета.

Административнонаказателна отговорност, принудителни мерки и санкции при неизпълнение на задължения, свързани със безстопанствени и отглеждането на домашни кучета.

Полза от мерките по Националната програма и нейното прилагане, рисковете и предпазването от зоонози, включително и ехинококоза.

Насърчаване на регистрацията на безстопанствени кучета.

Изпълнение на задълженията при отглеждане на домашни кучета.

Възможности за осиновяване на кучета

Агресивно поведение при безстопанствени и домашни кучета и справяне с проблема.

Община Пещера/ Медии/ Организации за защита на животните/ Ветеринарни специалисти/ ОДБХ/   Общински бюджет/ Дарения/ Проекти Популяризиране действията по проблематиката, предприемани от страна на местната власт и партньорите на програмата. Запознаване на населението с полезна информация за нормативните изисквания, информация за болести пренасяни от животните и начини за предотвратяване на зарази.

Програмата и плана за нейното изпълнение са отворени документи, които ще се изменят и допълват периодично, съобразно националното законодателство и установените потребности на местно ниво.

Д-р Николай Пенев /п/

Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069