Вторник, 16 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

Заключителна пресконференция

 

Община Пещера изпълни успешно Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на  социални и жилищни сгради,  находящи се в гр. Пещера- II“,  включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“  със звено „Домашен социален патронаж,  офиси и кухня“, „Дневен  център за деца и  младежи с увреждания“, многофамилна  жилищна сграда на ул. „Симон  Налбант“ 50 и многофамилна  жилищна сграда на  ул. „Георги Зафиров“ 73“.
 Общата стойност на проекта  е 1 016 655.37лв., който се осъществи с финансовата  подкрепа на Оперативна програма “ Регионално развитие” 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския фонд за  регионално развитие. “
 Обекти на интервенция:
1. Сградите Дирекция „Социален патронаж“  със звено „Домашен социален патронаж,  офиси и кухня“, „Дневен  център за деца и  младежи с увреждания“
- По проекта се поставиха 93 бр. фотоволтаични панели за нуждите на сградата, чрез която центровете в сградата обект на интервенция ще могат да  покрият средно годишно около 70-80 % от електроенергията.
- Община Пещера със собствени средства закупи устройство за изкачване на стълби с цел осигуряване на непрекъснат достъп на лица с увреждания до обекта съгласно изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
2. Многофамилна  жилищна сграда на ул. „Симон  Налбант“ 50
3. Многофамилна  жилищна сграда на  ул. „Георги Зафиров“ 73“.
По проектите се изпълниха идентични и за двете сгради дейности:
- топлоизолиране на външни стени;
- топлоизолиране на под и на покрива на сградите;
- подмяна на дограмата на сградата.;
- подмяна на  осветителните тела с нежажаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи.;
- осигуряване на непрекъснат достъп на лица с увреждания до обекта съгласно изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
Дейностите за енергийно обновяване на сградите осигуриха по-добри условия на живот, по-добро качество на въздуха, намаляване на крайното енергийно потребление и редуциране на емисиите на парниковите емисии.

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069