Събота, 27 Май 2023
Вие сте тук: Начало е-Община Електронни услуги
Електронни услуги Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

 

 

КЛИП ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

 

 

Услуга

УРИ

 1 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план 1986
 2 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот. 1988
 3 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 1989
 4 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1997
 5 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси 1998
 6 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 2000
 7 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001
 8 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 2002
 9 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост 2005
 10 Издаване на удостоверение за наследнициИздаване на удостоверение за наследници 2016
 11 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 2018
 12 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2025
 13 Издаване на скици за недвижими имоти 2027
 14 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) 2029
 15 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2031
 16 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2034
 17 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2036
 18 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 2037
 19 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 2038
 20 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2039
 21 Прекратяване на категория на туристически обект 2050
 22 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 2056
 23 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2057
 24 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 2058
 25 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060
 26 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект 2061
 27 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063
 28 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 2066
 29 Издаване на удостоверение за декларирани данни 2071
 30 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2075
 31 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 2076
 32 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 2078
 33 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2082
 34 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 2084
 35 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ 2085
 36 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2092
 37 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 2095
 38 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 2098
 39 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2100
 40 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя 2103
 41 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 2104
 42 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение 2105
 43 Издаване на удостоверение за правно ограничение 2108
 44 Издаване на удостоверение за семейно положение 2109
 45 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 2113
 46 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти 2114
 47 Попълване/поправка на кадастрален план 2115
 48 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици 2116
 49 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2118
 50 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройствоИздаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2119
 51 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 2120
 52 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър 2122
 53 Издаване на копие от подадена данъчна декларация 2124
 54 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 2128
 55 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средстваИздаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства 2131
56 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти  
57 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона 9402
58 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона 9403
59 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство 9404
60 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство 9405
61 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 9406
62 Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение 9407
63 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества 9408
64 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата 9409
65 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ 9411
66 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък 9412
67 Искане за отписване на публични общиснки вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК 9413
68 Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 9414
69 Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване  
70 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък 9415
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069