Петък, 12 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - ОПРЧР

Във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01, проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Община Пещера Ви кани на 29 октомври  от 14.00 часа в заседателната зала на Центъра за административно обслужване на Община Пещера, за участие в кръгла маса за представяне на социалната икономика и социалното предприемачество.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069