Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 680 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57

      ОТНОСНО: Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-жа Елена Георгиева Джуркова – управител на «ИХТИО 2008» ЕООД

    Общински съвет – Пещера във връзка с преписка № 94-05/71/28.06.2019г. на Администрацията на Президента на РБългария, на основание чл.21, ал.1, т.23 и след като изслуша предложението на Постоянната комисия по законност и развитие на местното самоуправление и становището на същата

Р Е Ш И:

Приема следното Становище :
Във връзка с молба на Елена Георгиева Джуркова – управител на «ИХТИО 2008» ЕООД, с постоянен адрес община Пещера, до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания и комплектована преписка по исканата процедура както следва:
Въз основа на попълнените от молителя декларации: за семейно положение, материално и имотно състояние, за съгласие за разкриване на данните, представляващи данъчна и осигурителна информация :
- попълнен и заверен въпросник сведение за семейното положение;
- удостоверение за декларирани данни;
- сведение за семейно положение, документи за имотното състояние на молителя от Общинска администрация гр. Пещера;
- информация от НАП, актуална към 07.08.2019г.

С оглед събраната в преписката документация, Общински съвет – Пещера изразява положително становище по повод подадената молба за опрощаване на дължими държавни вземания.

Общ брой на общинските съветници:21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069