Понеделник, 15 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 678 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57
   Относно: Проект за изменение в кадастралната карта за поземлен имот 56277.503.400 и 56277.503.401

Мотиви: С Решение №590/28.02.2019г.Общински съвет Пещера даде съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлени имоти с идентификатори 56277.503.400 и 56277.503.401 по КККР на гр. Пещера (УПИ ХІІІ-2630 по ПУП на гр. Пещера) и поземлени имоти с идентификатори 56277.503.415 и 56277.503.416 по КККР на гр. Пещера (УПИ ХІІ-2629 по ПУП на гр. Пещера), кв.149, по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 701а-709-710 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр.Пещера, съгласно скица-предложение.
Със Заповед №354/19.06.2019г. на Кмета на общината проектът за ЧИ на ПУП-ПР беше одобрен.
Изготвен е Проект за изменение в кадастралната карта на гр.Пещера за обединяване на ПИ с идентификатори 56277.503.400 и 56277.503.401 в проектен ПИ с идентификатор 56277.503.1021 с цел нанасяне на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии съгласно заповедта. С цел уреждане на сметки по регулация са образувани и проектни ПИ с проектни идентификатор 56277.503.1022 с площ 5 кв.м и 56277.503.1023 с площ 3 кв.м, които са част от ПИ с идентификатор 56277.9656 с НТП за второстепенна улица.
Поземлени имоти с идентификатори 56277.503.400 и 56277.503.401 са собственост на Илиян Альошев Камберов, който със заявление с вх. №94И-1168-3/03.09.2019г. желае проектът за изменение на кадастралната карта да бъде разгледан.
Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Обявява проектен имот 56277.503.1022 с площ 5 кв.м и проектен имот 56277.503.1023 с площ 3 кв.м от публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобрява предлаганата промяна на кадастралната карта, с която същите да станат част от УПИ ХІІІ-400,401 (проектен ПИ 56277.503.1021) в кв. 149 съгласно одобреното Частично изменение на ПУП-План за регулация.

Общ брой на общинските съветници:21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069