Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 677 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57

     Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на населените места в Община Пещера

    Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Кмета на Общината, взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.42, ал.8 от ЗМСМА и т.45 и т.46 от Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Избира г-жа Зехра Мустафа Алиш, в качеството и на заместник-кмет на Община Пещера, за временно изпълняваща длъжността Кмет на Община Пещера, считано от 28.10.2019г. до полгане на новоизбрания кмет.

2. Избира Димитър Стоименов Димитров, старши експерт «Селско, водно и админисративно обслужване и касиер» в кметство Капитан Димитриево, считано от 28.10.2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

3. Избира Иван Димитров Янушев, счетоводител в кметство Радилово за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Радилово, считано от 28.10.2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Общ брой на общинските съветници:21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 14
“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 5

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069