Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 676 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57

    Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на т.2 «Изпълнение на монтажни дейности с цел поставяне на преместваеми атракционни съоръжения“ от Инвестиционна програма към Договор за концесия на услуга от 05.12.2017г.

 

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на Постоянната комисия по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, Постоянната комисия по общинска собственост и европейски програми, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за изпълнение на т.2 «Изпълнение на монтажни дейности с цел поставяне на преместваеми атракционни съоръжения“ от Инвестиционна програма към Договор за концесия на услуга от 05.12.2017г.

Общ брой на общинските съветници:21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (otcet-koncesia-sept-19-1.doc)otcet-koncesia-sept-19-1.doc[ ]57 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069