Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 674 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
  Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за заличаване на улица тупик, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.921 и 56277.503.923 и обособяване на нова улица тупик с о.т. 757а-757б от поземлен имот с идентификатор 56277.503.924 по КККР на гр.Пещера, съгласно приложената скица-проект и реализирана на място улица тупик.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за заличаване на улица тупик, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.921 и 56277.503.923 и обособяване на нова улица тупик с о.т. 757а-757б от поземлен имот с идентификатор 56277.503.924 по КККР на гр.Пещера, съгласно приложената скица-проект и реализирана на място улица тупик, съгласно скицата-проект и приложенота задание.
2. На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ Кметът на Община Пещера да допусне с мотивирано предписание изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на част от кв. 203 по плана на гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещер

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069