Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 671 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – 146/284 идеални части от ПИ с идентификатор 56277.504.435, гр. Пещера

Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2019 г. в т.І.2. “Предложение за продажба на земи” включва имотът както следва:
146/284 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56277.504.435 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 284 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Калина“ №10, местност квартал „Луковица“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 183. Граници на имота: 56277.504.9640, 56277.504.9637, 56277.504.436, 56277.504.445, актуван с АОС № 798/12.08.2019г.

ІІ. Открива процедура за продажба на имота както следва:
146/284 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56277.504.435 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 284 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Калина“ №10, местност квартал „Луковица“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 183. Граници на имота: 56277.504.9640, 56277.504.9637, 56277.504.436, 56277.504.445, актуван с АОС № 798/12.08.2019г.

ІІІ. Приема изготвената пазарна оценка на имота по т.ІІ в размер на 2800.00 лв. без ДДС, върху която да се начислят съответните данъци и такси.

ІV. Определя процедура за продажба на имота – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, равна на пазарната оценка в размер на 2800.00 лв. без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея.

V. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069