Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 640 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

   Относно: Попълване състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство, ПК по просвета, култура,спорт и туризъм

 

   Общински съвет, след като изслуша предложението на Председателя на Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.32, ал.3 и чл.33 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015-2019г.и след станалите разисквания

РЕШИ:

    Избира Нина Петкова Якофова за член на ПК по бюджет и финанси, ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство, ПК по просвета, култура,спорт и туризъм

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069