Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 639 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 56277.1.555, находящ се в местността „Копривец“, в землището на гр. Пещера

Мотиви: Към имота има заявен интерес за ползването му под наем. Същият не е необходим за нуждите на Общината.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4, и чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, чл.11, чл.83 ал.1, т.1 и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Пещера и чл.38, т.14 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, приета от Общински съвет – Пещера и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2019 г. като в т.V добавя както следва:

Поземлен имот с идентификатор 56277.1.555 с площ 1595 кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „Копривец“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 9, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 240136, граници на имота: 56277.1.550, 56277.1.554, 56277.1.551, 56277.1.553, 56277.1.854, 56277.1.50, 56277.1.807, временно общинска собственост, за който е съставен АОС № 795/15.05.2019г.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Пещера да организира процедура за отдаване под наем на имота по т.І при начална тръжна цена в размер на 41.47 лв./годишно.

ІІІ.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.

ІV.Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена.

V. Срок на договора за наем – 5 години.

VІ. В случай, че бъдат подадени искания за предоставяне на гореописания имот по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, договорът за наем да бъде прекратен предсрочно, което условие да се включи като клауза в договора за наем.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069