Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 636 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    Относно: Одобряване проект проект ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”.

Мотиви: С Решение № 526 от Протокол № 40/27.09.2018 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на проект ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на електропровода, който започва от поземлен имот с идентификатор 56277.4.68 /държавна собственост/, с начин на трайна собственост друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, пресича имот с идентификатор 56277.4.20 /рибарник/, с начин на трайно ползване рибарник по КККР на гр.Пещера, имот с идентификатор 56277.4.10 /държавна частна собственост/, с начин на трайно ползване водно течение, река по КККР на гр.Пещера, преминава през имот с идентификатор 56277.4.24 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване гори и храсти по КККР на гр.Пещера и достига до имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“-собственост на заявителя и водопровод започващ от съществуващ БПС № 1 в поземлен имот с идентификатор 56277.4.26 /общинска частна собственост/, с начин на трайно ползване За извор на прясна вода по КККР на гр.Пещера, пресича имот с идентификатор 56277.4.25 /общинска частна собственост/, с начин на трайно за паркинг по КККР на гр.Пещера, преминава през имот с идентификатор 56277.4.24 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя по КККР на гр.Пещера и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“-собственост на заявителя.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Одобрява проект ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на електропровода, който започва от поземлен имот с идентификатор 56277.4.68 /държавна собственост/, с начин на трайна собственост друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, пресича имот с идентификатор 56277.4.20 /рибарник/, с начин на трайно ползване рибарник по КККР на гр.Пещера, имот с идентификатор 56277.4.10 /държавна частна собственост/, с начин на трайно ползване водно течение, река по КККР на гр.Пещера, преминава през имот с идентификатор 56277.4.24 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване гори и храсти по КККР на гр.Пещера и достига до имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“-собственост на заявителя и водопровод започващ от съществуващ БПС № 1 в поземлен имот с идентификатор 56277.4.26 /общинска частна собственост/, с начин на трайно ползване За извор на прясна вода по КККР на гр.Пещера, пресича имот с идентификатор 56277.4.25 /общинска частна собственост/, с начин на трайно за паркинг по КККР на гр.Пещера, преминава през имот с идентификатор 56277.4.24 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя по КККР на гр.Пещера и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“-собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 2

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069