Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 634 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за базисни и наемни цени на недвижимите имоти на Община Пещера

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Председателя на Общински съвет- Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


І. Приема изменение и допълнение на Наредба за базисни и наемни цени на недвижимите имоти, като следва:
§ 1. Чл.33, ал.1 „Основната наемна цена за един квадратен метър жилищна площ да бъде 2.00/ два/лв.“
§2. Чл.33, ал.2 „Цената от 2,00 лева/кв.м. съответства на ІІІ-та зона в гр.Пещера, конструкция М 2, разположение на жилището във височина – І-ви етаж, преобладаващо западно изложение за жилищните (без сервизните) помещения
§3. Чл.33, ал.3 Когато жилището е с показатели, различни от тези, изброените в алинея 2, размерът на наемната цена се коригира с корекционните коефициенти, записани в настоящата Наредба“
§4. Чл.35, ал.1 „Наемната цена на жилищни помещения в общежития се определя на 1.00 лева/кв.м.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069