Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 633 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд,


   Общинският съвет след като изслуша предложението на Председателя на Общински съвет- Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


І. Приема изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд :
§ 1. В Чл.20 текстът да се измени по следния начин: „Въз основа на настанителната заповед Кметът на общината сключва писмен договор за наем, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение. Да определи срок за ползване на общинското жилище – 5 /пет/ години.“
II. Съществуващите наемни правоотношения следва да се приведат в съответствие с измененията на настоящата Наредба, в срок до 2 месеца, чрез подписване на нови договори.
С наемателите, които не отговарят на изискванията на настоящата наредба, наемното правоотношение се прекратява.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: 3
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069