Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 629 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 05.05.2019г., Протокол № 51

      ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Пещера” - посмъртно на Красимир Асенов Узунов.

     Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, на основание чл.21, ал.1,т. 22 и т.23 от ЗМСМА, чл.1, чл.7, т.3 от Правилника за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пещера” и чл.15, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2015г. – 2019г. и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

Удостоява със звание „Почетен гражданин на град Пещера“ - посмъртно Красимир Асенов Узунов – за изключителен принос в подпомагане на духовното съзидание на град Пещера, активна дарителска дейност и популяризиране авторитета на град Пещера по света.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 14
Гласували: 14
“ЗА”: 14
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069