Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 624 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/2 идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.14 по КККР на гр. Пещера

Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94Л-459-1/05.04.2018г. от Лазар Йорданов Ибишев, с коeто се заявява желание да се изкупи правото на собственост върху ½ идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.502.14 по КККР на гр. Пещера, в който същият, притежава самостоятелни обекти в сградата построена в имота с отстъпено право на строеж.
Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от ЗОС продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от Кмета на Общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2. Съгласно посочената разпоредба заявителят има право да изкупи собствеността върху съответната идеална част от поземления имот, който в случая е с площ от 406.00 кв.м. Имотът е неподеляем, тъй като от него не могат да се обособят самостоятелни имоти, отговаря щи на минималните изисквания за площ и лице, съгласно разпоредбата на чл.19 от ЗУТ, поради което 1/2 идеална част от имота следва да бъде продадена на Лазар Йорданов Ибишев.
Имотът е актуван с АОС №793/15.04.2018г.
Изготвена е оценка на 1/2 идеална част от лицензиран оценител, която възлиза на 5060.00 лв. без ДДС.
    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2019г., като в т. VІІ «Продажба на земя на собственика на законно построена върху нея сградас учредено право на строеж без търг или конкурс по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС» добави както следва:
Поземлен имот с идентификатор 56277.502.14 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Стефан Кънчев” 10, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 63, квартал 4, парцел ІІІ, с граници на имота: 56277.502.1118, 56277.502.9523, 56277.505.9511, 56277.502.15, актуван с АОС №793/15.04.2019г.

ІІ. Одобрява изготвената оценка за продажба на 1/2 идеални части от имота както следва:
Поземлен имот с идентификатор 56277.502.14 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Стефан Кънчев” 10, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 63, квартал 4, парцел ІІІ, с граници на имота: 56277.502.1118, 56277.502.9523, 56277.505.9511, 56277.502.15, актуван с АОС №793/15.04.2019г.
в размер на 5 060.00 лв. без ДДС, върху които да се платят съответните данъци и такси.
ІІІ. Дава съгласие 1/2 идеални части от имота по т.2 да бъдат продадени на Лазар Йорданов Ибишев по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС – без търг или конкурс.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069