Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 623 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Извършени разходи за командировка в чужбина от кмета на общината за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.


   Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера във връзка с чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Заповед № 4/16.07.2018 г. на Председателя на Общински съвет гр. Пещера за командировка до гр. Барселона, Кралство Испания за срок от 4 дни, от 18 юли 2018 г. до 21 юли 2018 г. за участие в първа международна среща във връзка с изпълнението на проект „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общи регламент за защита на данните)“ по Програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и на основание чл.21, ал.1, т.6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания


РЕШИ:


Одобрява извършените разходи за командировка в чужбина от Кмета на Община Пещера за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. в размер на 1 709,10 лв. представляващи пари за пътни, дневни и квартирни разходи за сметка на Договор за отпускане на финансова подкрепа № 787068 с Европейската комисия за изпълнение на проект „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общи регламент за защита на данните)“.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069