Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 622 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера

    Общински съвет – гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становищата на постоянните комисии, във връзка с чл. 24а, ал. 12 от ЗАвП, на основание чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след станалите разисквания

РЕШИ:

Общински съвет – Пещера определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера, както следва:

Дневна тарифа: Минимална цена в размер на 0,80лв./км. и максимална цена в размер на 1,30лв./км.;
Нощна тарифа: Минимална цена в размер на 0,90лв./км. и максимална цена в размер на 1,50лв./км.;

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069