Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 621 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

       ОТНОСНО:Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019 г.

    Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера за възникнала необходимост от актуализация на бюджета за 2019 г., становищата на постоянните комисии, във връзка с чл. 124, ал. 1 и ал. 2от Закона за публичните финанси и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


РЕШИ:


Актуализира бюджета на Община Пещера за 2019 г. както следва:

По разходите:
• Дейности финансирани с местни приходи

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда „

Дейност /619/“Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ ОП “ЧПОИ“

  Видове разходи § общо
1. Разходи за външни услуги 1020 18 000
  общо   18 000

Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции
Дейност 998 Резерв
0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи (18 000)

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069