Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 620 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината, взе в предвид становищата на ПК, във връзка с изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, чл.20, чл.17 ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 ЗМДТ и на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

РЕШИ:

 

В Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера се правят следните изменения и допълнения:

Глава първа, Общи положения

В чл. 2:

а) създава се нова т. 8: „8. данък върху таксиметров превоз на пътници;“

б) досегашната т. 8 става т. 9.

В глава втора, Местни данъци

Раздел І

Данък върху недвижимите имоти

В чл.7, ал. 1 текстът се изменя така:С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

В чл.8, ал. 4 се добавя изречение второ:„При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.“

В чл. 9 ал. 1 след вещно право се добавя „на ползване“

В чл. 10, ал. 2 текстът се изменя така: „Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.“

В чл.11, ал. 3 текстът се изменя така: „За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.  

Създават се нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

ал. 4 със следния текст: При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя. 

ал. 5 със следния текст: „Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“ 

ал. 6 със следния текст“ „Органите, издаващи документите по ал. 5, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.  

ал. 7 със следния текст: „ Данъкът по ал. 3 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.  

ал. 8 със следния текст: „Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.“

ал. 9 със следния текст: „Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 7 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.

ал. 10. “За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“

Досегашната ал. 4 става ал. 11

Създава се нов чл. 12а със следните алинеи:

ал. 1. За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.  

ал. 2. (в сила от 01.01.2020 г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.  

ал. 3. Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.  

ал. 4. За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

ал. 5. При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1

ал. 6. При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 25, ал. 1. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 25, ал. 1 от наредбата.служителят по чл. 5, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. 

ал. 7. Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. 

ал. 8. Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството є на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

В чл. 19 се създават нови ал. 3 и ал. 4 със следния текст:

ал. 3. „В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“

ал. 4. „Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.“

В чл. 20 текстът се изменя така: „Условие за определяне на данъка е наличието на подадена декларация и/или информация, постъпила/-и по реда на чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ.“

Раздел ІІ

Данък върху наследствата

Сегашния текст в чл. 30 става ал. 1.

Създава се нова ал. 2 със следния текст:„На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“

Раздел ІІІ

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

В чл. 37а текстът се изменя така:“Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.

Установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.

В чл. 37б, ал. 1 текстът се изменя така: „Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.“

В чл. 37б ал. 2 текстът се изменя така: „Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.  

В чл. 37б се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следните текстове:

ал. 3. Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите. 

ал. 4. Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването. 

ал. 5. В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.

 

Раздел IV

Данък върху превозните средства

В чл.40. текстът се изменя така: „Собствениците на превозни средства, за които няма подадени данни от регистъра на пътните превозни средства, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ.

В чл.41, ал.1 текстът се изменя така: „За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

1.имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = Сkw x Kгп,

където:

Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл.1, ал.2, както следва :

до 55 kW включително – 0.34 лв. за 1 kW;

над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW;

над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW;

над 110 kW до 150 kW включително – 1.23 лв. за 1 kW;

над 150 kW до 245 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW;

над 245 kW – 2.10 лв. за 1 kW;

Kгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2.екологичният компонент се определя взависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл.1, ал.2, както следва:

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10
„Евро 3" 1,00
"Евро 4" 0,80
"Евро 5" 0,60
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40

В чл. 41 ал. 2 текстът „Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери“ се изменя така: „Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:“

В чл. 41, ал. 4 текстът се изменя така: Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013" на базата на общото тегло е както следва:“

В чл.41, ал. 6 текстът се изменя така: „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т. но не повече от 12 т. е в размер 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“

В чл. 41, ал. 8 текстът „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите“ се изменя така: „и други специални автомобили, без тролейбусите“

В чл. 41, ал. 9 текстът „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличава.

В чл. 41, ал. 12текстът се изменя така: „данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 50 лв.“

В чл.45, ал. 1 текстът се изменя така: За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74kw включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл.41, ал.3 данък.

Чл.45., ал. 2 да се отмени

В чл.45, ал. 3 текстът се изменя така: „За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл.41, ал.5, 6, 7 и 13 данък.“

В чл.45, ал. 5 текстът се изменя така: „Когато в регистъра по чл.54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

В чл.46,ал. 3 текстът се изменя така: „Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ, или съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“

В чл.47 текстът се изменя така: „Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.5 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.“

Раздел VII

Данък върху таксиметров превоз на пътници

В чл. 64, ал 1 текстът “БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“ да се измени така: „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

Вчл. 64, ал. 2текстът да се измени така: „Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:                   

               ПДТПП x ОМ

НВДТПП = ________________

                         БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

“ЗА”: 12

“ПРОТИВ”: 1

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 6

 

 

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ

Председател на Общински съвет - Пещера

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069