Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 618 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

      ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2020г.

 

    Общинският съвет като след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл.36б, ал.4, от ППЗСП, чл. 21, ал.1, т.12 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

     Приема План за развитие на социалните услуги за 2020г.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (PLAN ZA RAZVITIE_2020.doc)PLAN ZA RAZVITIE_2020.doc[ ]53 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069