Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 616 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

 

   Общинският съвет като след като изслуша предложението на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – гр.Пещера, взе предвид становището на ПК, във връзка с разпоредбите на чл.21, ал.1, т.1 от ЗЗД, на основание чл.3 от ППЗЗД и чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (Obshtinska programa_2019.docx)Obshtinska programa_2019.docx[ ]32 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069