Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 615 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2018 г.

 

   Общинският съвет като след като изслуша Отчета по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2018г., взе предвид становището на ПК и на основание чл. 21, ал.1, т.12, т. 23, т.24 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

    Приема Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2018 г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069