Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 614 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

  ОТНОСНО: Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2018 година и доклад за общинския дълг

 

   Общинският съвет след като изслуша отчета на бюджета за 2018 г. и доклада за общинския дълг на община Пещера на кмета на общината, становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания, във връзка с чл.140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл.51 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера и чл. 9 от Закона за общинския дълг и на основание чл.21, ал.1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1. Приема отчета на бюджета на Община Пещера за 2018 г., форма B3_2018 по приходите и разходите придружен с доклад и:
- приложение № 1 – справка за разпределение на касовите приходи по бюджета на общината към 31.12.2018 г.
- приложение № 2 – справка за разпределение на разходите по функции към 31.12.2018 г.
- приложение № 3 – справка за разпределение на разходите по параграфи по бюджета на общината към 31.12.2018 г.
- приложение № 4 – разчета и отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи, финансирани с целеви и собствени бюджетни средства и средства от Европейския съюз на общината към 31.12.2018 г.
- приложение № 5 – отчет на средства от ЕС към 31.12.2018 г.
- приложение № 6 – отчет на ОП „ЧПОИ” към 31.12.2018 г.
- приложение № 7 – отчет на ОП „Обредни дейности” към 31.12.2018 г.
- приложение № 8– отчет на ОП „Паркинги и пазари” към 31.12.2018 г.
- приложение № 9 – отчет на изплатените просрочени задължения към 31.12.2018 г.
2. Приема Доклада за годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 12
“ПРОТИВ”: 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (Doklad бюджет 2018.doc)Doklad бюджет 2018.doc[ ]251 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069