Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 613 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище “Развитие 1783” – Пещера, Народно читалище “Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2018 година.

 

   Общинският съвет след като изслуша Отчетите за дейността и отчета на бюджетните финансови средства отпуснати на Народно читалищe “Развитие 1873” – Пещера, Народно читалище “Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2018 г., взе предвид становището на ПК , във връзка с чл.26а, ал.5 от ЗНЧ и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Приема Отчетите на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на Народно читалищe “Развитие 1873” – Пещера, Народно читалище “Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2018 година.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069