Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 612 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности” гр. Пещера за 2018г.

 

   Общинският съвет като след като изслуша Отчет за дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности” гр.Пещера за 2018г., взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

   Приема Отчета за дейността на Общинско предприятие „ Обредни дейности” гр. Пещера за 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069