Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 611 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” гр. Пещера за 2018г.

 

   Общинският съвет като след като изслуша Отчет за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” гр.Пещера за 2018г., взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

    Приема Отчета за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” гр. Пещера за 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069