Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 609 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера за 2018г.

 

    Общинският съвет като след като изслуша Годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера за 2018г., взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

     Приема Годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера за 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 11
“ПРОТИВ”: 3
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 5

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069