Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 607 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”

Мотиви: С Решение № 581 от Протокол № 46/31.01.2019 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”, като трасето на електропровода обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615 с начин на трайно ползване за селскостопански ведомствен горски път, общинска собственост. Трасето на водопровода обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.1614 за улица /общинска собственост/ по КККР на гр.Пещера, имот с идентификатор 56277.3.1615 за селскостопански горски ведомствен път /общинска собственост/ по КККР на гр.Пещера.
С Решение № 327/29.06.2017 г. е одобрен ПУП-ПП за трасетата и преминаване през РПМ за поземлен имот с идентификатор56277.3.1357 в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера, който е собственост на Камен Макаринов, съпруг на Иглика Макаринова.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Одобрява ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”, като трасето на електропровода обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615 с начин на трайно ползване за селскостопански ведомствен горски път, общинска собственост. Трасето на водопровода обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.1614 за улица /общинска собственост/ по КККР на гр.Пещера, имот с идентификатор 56277.3.1615 за селскостопански горски ведомствен път /общинска собственост/ по КККР на гр.Пещера.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069