Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 606 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

   ОТНОСНО: Отчет за 2018г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината във връзка с чл.27 от Закона за управление чистотата на атмосферния въздух, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

   Приема Отчет за 2018г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (отчет 2018  въздух.doc)отчет 2018 въздух.doc[ ]75 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069