Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 602 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    ОТНОСНО : Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2019 г.

   Общинският съвет като изслуша Годишната програмата за развитие на читалищната дейност в община Пещера през 2019 г., взе предвид становището на ПК по Просвета, култура, спорт и туризъм, на основание чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и чл.21, ал.2, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

    Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2019 година.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069